همکاری با کمیاب تجهیز

تاریخ انتشار : 2014/03/21

شرکت کمیاب تجهیز روز آمادگی همکاری با کلیه شرکتهای  تامین کننده تجهیزات کنترل و ابزار دقیق همچنین تمامی کارشناسان فعال در این زمینه و  پروژه های اتوماسیون میباشد .ما همواره قدر دان این عزیزان هستیم و از لحاظ تامین تجهیزات کنترلی و پشتیبانی فنی همه تلاش خود را خواهیم نمود.